BLOWROOM SYSTEM | HỆ MÁY XÉ KIỆN

BLOWROOM SYSTEM LINE | HỆ THỐNG MÁY XÉ KIỆN

Hệ thống máy xé kiện được cấu hình để đáp ứng các yêu cầu cho:

  • Năng suất cao hơn
  • Chất lượng phù hợp
  • Đặc tính sợi thay đổi
Hệ thống máy xé kiện đảm bảo:
  • Dòng Blowroom nhẹ nhàng với khả năng mở, làm sạch & trộn đồng nhất
  • Dây chuyền thổi khí linh hoạt cao đảm bảo hiệu quả làm sạch cao nhất và hiện thực hóa nguyên liệu thô
  • Kiểm soát điện tử để điều chỉnh chất thải
  • Dung dịch pha trộn đảm bảo pha trộn chính xác cao, lên đến 1% phạm vi
  • Nguyên tắc chiết xuất vi mùn tích hợp


The Blowroom line is configured to meet the requirements of

  • Higher Productivity
  • Consistent quality
  • Varying fibre characteristic

The Blowroom line ensures

  • Gentle Blowroom Line with opening, cleaning & Homogeneous blending
  • Highly Flexible Blowroom Line which assures highest cleaning efficiency and raw material realization
  • Electronic control for waste adjustment
  • Blending solution assures high accurate blending upto 1% range
  • Integrated microdust extraction principle
SWIFT FLOC LA21
BALEPLUCKER LA23/S
VARIO CLEAN LB 9/2
UNIMIX LB 7/6
FLEXI CLEAN LB 5/6
SUPREMO CLEAN LB 10/2